O projekcie

Tytuł operacji

Innowacyjne rozwiązania w  uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans

Całkowita wartość operacji

0

Źródła finansowania

- Działanie Współpraca, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
(w tym środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFROW i środki z budżetu państwa)

- Środki własne konsorcjantów

Cele operacji

Celem głównym operacji jest upowszechnianie prośrodowiskowych, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie poprzez opracowanie dedykowanych metod uprawy i przechowywania oraz marketingu dla innowacyjnej odmiany ziemniaka ′Gardena′, wysoko odpornej na zarazę ziemniaka. Opracowane zostaną:

Ekologiczna technologia produkcji sadzeniaków

ukierunkowana na zapobieganie występowaniu chorób w okresie wegetacji i maksymalizację udziału frakcji sadzeniakowej w plonie,

Konwencjonalna technologia produkcji sadzeniaków

uwzględniająca optymalizację liczby pędów oraz ograniczenie występowania chorób w okresie wegetacji,

Ekologiczna technologia uprawy na cele jadalne

uwzględniająca sposoby łagodzenia skutków stresów oraz strategię utrzymania wysokiej zdrowotności roślin w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu bulw,

Konwencjonalna technologia uprawy na cele jadalne

uwzględniająca optymalizację nawożenia azotem, zagęszczenie pędów, ochronę przed chorobami oraz sposoby łagodzenia skutków stresów,

Technologia przechowywania bulw

z wykorzystaniem przyjaznego dla środowiska nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem lub naturalnego preparatu na bazie ekstraktu z grejpfruta do odkażania sadzeniaków, w celu ograniczenia występowania chorób przechowalniczych i utrzymania wysokiej jakości materiału sadzeniakowego,

Dedykowana strategia marketingowa

oparta na współdziałaniu podmiotów (instytucji naukowych, doradczych, rolników i przedsiębiorców) w łańcuchu dostaw, z wykorzystaniem wieloaspektowej analizy rynku (producentów i konsumentów), innowacyjnych rozwiązań w produkcji (konwencjonalnej i ekologicznej) oraz w przechowalnictwie.

Korzyści z zastosowania rezultatów operacji

worek ziemniaków

Rolnicy

Dzięki nowym technologiom uprawy odmiany odpornej na zarazę ziemniaczaną (ekologicznej, konwencjonalnej, na sadzeniaki, na cele jadalne) możliwa będzie poprawa efektywności produkcji, poszerzenie rynków zbytu oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Hodowcy/właściciele przechowalni

Nowe, przyjazne dla środowiska technologie przechowywania, ograniczające występowanie chorób i zwiększające trwałość przechowywanych sadzeniaków  umożliwią ograniczenie strat i zużycie pestycydów w przechowalnictwie.
przechowywanie ziemniaków
planowanie strategii

Wszystkie podmioty
w łańcuchu dostaw

Zastosowanie kompleksowej strategii marketingowej angażującej rolników, przedsiębiorców, instytucje doradcze i naukowe, w celu promocji prośrodowiskowych rozwiązań w uprawie i przechowalnictwie ziemniaka umożliwi zwiększenie rozpoznawalności, wiarygodności i konkurencyjności na rynku.

Konsumenci

Wdrożenie prośrodowiskowych technologii uprawy i przechowywania oraz zintegrowanej strategii marketingowej, uwzględniającej analizę potrzeb i preferencji konsumentów, zwiększy dostęp do surowców spożywczych o pożądanych parametrach jakościowych oraz ułatwi identyfikację ich pochodzenia.
ziemniaki Gardena na talerzu

Obszar, na którym realizowana  jest operacja (NUTS):

PL6 Makroregion Północny

                PL61 REGION Kujawsko-Pomorskie

                               PL613 Podregion Bydgosko-Toruński

                               Podregion Świecki

PL9 Makroregion Wojewodztwo  Mazowieckie

                PL91 Region Warszawski Stołeczny

                               PL912 Podregion Warszawski Wschodni

Słowa kluczowe:

zaraza ziemniaka, sadzeniaki, ziemniak jadalny, przechowywanie, technologia uprawy